Y275/石定段(路口)

 • 所属省份: 甘肃省
 • 所属城市: 兰州市
 • 所属区县: 榆中县
 • 乡镇街道: 连搭乡
 • 详细地址: 兰州市榆中县
 • 电话号码:
 • 所属分类: life
 • 所属标签: 道路;路口
 • 大地坐标: 104.018386,35.936439
 • 火星坐标: 104.021028,35.936255
 • 图吧坐标: 104.015930,35.927010
 • 百度坐标: 104.027473,35.942426
 • 百度墨卡托米制坐标: 11580411.326028,4267388.440951

Y275/石定段(路口)地图

Y275/石定段(路口)街景